Home Avís legal

Avís legal

 

Fundació Privada Mambré  (en endavant, Fundació Mambré ) amb domicili al C/Nàpols 133, 3r pis, 08013 - Barcelona, amb CIF G64641582 posa a disposició a la seva pàgina web www.fundacio-mambre.org determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regulen única i exclusivament l'ús de la pàgina web de Fundació Mambré per part dels usuaris que accedeixin a aquesta. Les presents condicions generals se li exposen a l'usuari a la web www.fundacio-mambre.org en totes i cadascuna de les pàgines perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'Internet no podent l'usuari introduir les seves dades sense que s'hagi produït la lectura d'aquestes i el seu correcte consentiment. En alguns formularis es demanarà el consentiment exprés d'acceptació d'aquestes condicions.

Fundació Mambré estè inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número de Registre 2383.

L'accés a la pàgina web de Fundació Mambré implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web i els serveis que s'ofereixen en la mateixa per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- La web de Fundació Mambré ha estat realitzada, per una banda, amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i poder contactar amb la Fundació Mambré per sol·licitar informació addicional, i per l'altra, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar con la Fundació Mambré per determinades funcions.

SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilizació de la pàgina web de Fundació Mambré no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'usuari. Les condicions d'accés i l'ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament la Fundació Mambré prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir a la pàgina web o a través d'ella per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de la Fundació Mambré o a tercers. 

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de xarxa ("mail bombing") 

2.2.- Fundació Mambré podrà interrompre en qualsevol moment l'accés a la seva pàgina web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals - veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquesta pàgina web han estat elaborats i introduïts per:

3.1.- Fundació Mambré utilitzant fonts internes i externes de manera que Fundació Mambré únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna. 

3.2.- Tercers aliens a la Fundació Mambré ja sigui mitjançant col·laboracions directes a la pàgina web o bé presents a través d'hiperenllaços o links a altres pàgines web o a notícies d'altres llocs dels quals no és titular Fundació Mambré. Fundació Mambré, en cap cas, serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L'usuari que desitgi establir un hiperenllaç a la seva pàgina web de la web de la Fundació Mambré no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions que s'han posat a disposició en l'esmentada pàgina web. 

3.3.- Fundació Mambré es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents a la seva pàgina web.

QUARTA.- RESPONSABILIDAT.-

4.1 Fundació Mambré en cap cas serà responsable de: 

4.1.1.- Les errades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de la pàgina web estiguin constantment operatius

4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de danys que els usuaris o tercers poguessin ocasionar a la pàgina web. 

4.2.- Fundació Mambré es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que es poguessin produir. De la mateixa manera, Fundació Mambré col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en que en tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- Fundació Mambré és una marca registrada. Queda prohïbida l'ús aliè per qualsevol mitjà de la marca de Fundació Mambré, que inclou tant el nom com el logotip, a excepció del consentiment exprés de Fundació Mambré. Queden reservats tots els drets. A més a més, la pàgina web de Fundació Mambré - els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web- es troba plenament protegida per els drets d'autor, quedant expressament prohibida qualsevol tipus de reproducció, comunicació, distribució i transformació dels esmentats elements protegits excepte coneixement exprés de Fundació Mambré

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els jutjats de Barcelona renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA.- En el cas que qualsevol clàusula del presente document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Fundació Mambré podrà no exercir qualsevol dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Fundació Mambré.

Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

Les dades facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable la FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ. La finalitat de la creació d’aquest fitxer és l’administració de la documentació i de la informació referent als col·laboradors de la FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ en tots els seus projectes. Els destinataris de la informació són tots els serveis en els quals s’organitza la FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ, així com  les institucions públiques i privades oportunes per a la realització de les finalitats de la FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ.  Amb relació a aquest fitxer, vostè té els drets de consulta, rectificació i omissió que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir aquests drets,  es pot dirigir per escrit a:

FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ
C/Nàpols 133, 3r pis
08013 
- Barcelona

 
En cumplimiento con Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies propias y ajenas. Accepto + info